Algemene Voorwaarden

artikel 1 Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gosje en op alle met Gosje aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Gosje is ingestemd.

1.3

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.5

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gosje in een contractuele relatie van welke

aard dan ook staat of komt te staan.

1.6

Gosje behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7

Door het gebruik van de internetsite van Gosje en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8

Gosje is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze algemene voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen van Gosje zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

Gosje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gosje garandeert echter

niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenkomst zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Levering en transport.

3.1

Gosje heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk

afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij betalingen onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Dit geld echter niet voor artikelen die moeten worden gemaakt voor de klant hier geld een afwijkende lever termijn voor.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de

bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de klant redelijkerwijs
niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant
is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefoon worden gemeld.

3.3

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.4

Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5

Gosje  is niet aansprakelijk voor foutief afleveren door PostNL.

Artikel 4 Eigendomsbehoud.

Gosje blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten

op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant
in gebreke blijft bij het in ontvangst nemen van de producten, zijn de hieruit
voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Gosje zijn voor de rekening van de klant en moeten worden voorzien van een RMA nummer, deze dient vooraf opgevraagd te worden bij Gosje.

Artikel 5 Prijzen en betalingen.

5.1

Alle door Gosje vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2

De hoogte van de verzendkosten -en administratiekosten staan vermeld op de internetsite.

5.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.4

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
betaling vooraf: De klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en
eventuele kosten voor extra service op rek .nr. :NL07INGB0003315063

ten name van C J van Sonsbeek 

Nieuwegein onder vermelding van het factuur c.q. bestelnummer

5.6

Bestellingen waarvan na één week de betaling nog niet binnen is zullen worden geannuleerd door Gosje.nl.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat en

kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de
producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Gosje de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te

vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht

het product binnen 14 dagen na aflevering aan Gosje te retourneren.

Dit geld echter niet voor geborduurde artikelen deze kunnen niet geruild worden.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en in originele verpakking.

6.4

Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Gosje binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het betaalde bedrag minus een bijdrage van € 3,95 verpakking en verzendkosten (brievenbuspost).

6.5
De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid.

7.1

Gosje geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en

verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade bevriezing en verontreiniging.

7.2

Gosje is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of andere, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de klant van Gosje

Gosje is nimmer aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.

7.3

Indien Gosje om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Het is mogelijk dat Gosje  links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Gosje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Privacy cliënt

8.1

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Gosje vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste adres.

Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor relevante informatie .

Artikel 9

9.1

Gosje is gevestigd te Nieuwegein en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr: 90358228

Het BTW identificatienummer NL 

9.2

Gelieve alle correspondentie te zenden aan gosje.nl: 

Nijkerkerschans 7

3432 CB NIEUWEGEIN

of naar ons e-mailadres:

info@gosje.nl

9.3 Identiteit van de ondernemer

G Hoedeman

Nijkerkerschans 7

3432 CB Nieuwegein

info@gosje.nl

Ingeschreven

onder KvK nummer 90358228
BTW nummer:NL004810333B19

 

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product is toegevoegd om te vergelijken.